Nội Dung Online – Ảnh Hưởng Qua Các Thế Hệ Thế Nào?

Nội Dung Online – Ảnh Hưởng Qua Các Thế Hệ Thế Nào?

Thời Gian Online Xem Nội Dung Online Khác Nhau Qua Lứa Tuổi …

1. Millennials: từ 25 – 35 tuổi
2. Generation X: từ 35 – 45 tuổi
3. Baby bommers: từ 45 – 60 tuổi

PRx1xGC