Mình có 4 sản phẩm thì đăng ký trên Công cụ tính giá sao bạn? Tách riêng ra ạ?

Bạn đăng ký 1 gói chung, tại vì đặc điểm bài viết của 4 sản phẩm giống nhau
Khi email hướng dẫn làm việc với biên tập gửi cho bạn, lúc đó bạn hãy yêu cầu chi tiết hơn cho từng sản phẩm là được
Gói viết bài chủ yếu để setup đặc điểm bài viết và tính giá thanh toán thui

Mình có 4 sản phẩm thì đăng ký trên Công cụ tính giá sao bạn? Tách riêng ra ạ?
Đánh giá nội dung