Hồ Sơ Năng Lực

Chúng tôi xây dựng Giải pháp Marketing Online Hiệu Quả, dẫn đầu bằng nội dung. Thiết lập Quy trình Quản lý Chất lượng Marketing và Hệ thống Báo cáo Công việc Hàng ngày cho Khách hàng, nâng cấp hệ thống liên tục theo thời gian thực.

TẦM NHÌN 2020

Dẫn đầu Hiệu Quả về Hệ thống Marketing Online tại thị trường Việt Nam trước 2020

SỨ MỆNH DUY NHẤT

Xây dựng Hệ thống Marketing Online dẫn đầu về Hiệu quả và Quy trình Quản lý Chất lượng

GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC

  • Chăm Chỉ
  • Trách Nhiệm
  • Sáng Tạo

GIÁ TRỊ CỘNG ĐỒNG

  • Thân Thiện
  • Chia Sẻ
  • Công Bằng
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012
CÁC THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

  1. Hệ Thống Website Hỗ Trợ Marketing Online
  2. Hệ Thống Marketing Online Bằng Nội Dung
  3. Hệ Thống Báo Cáo Và Kiểm Tra Chất Lượng