Hướng dẫn đếm số từ một đoạn trong bài viết


Bạn có thể đếm số từ của một đoạn bất kỳ trong bài viết . Bằng cách này, bạn có thể kiểm soát xem bài viết của tác giả có đủ số lượng từ như gói viết bài mà bạn đã đăng ký chưa. Cách thực hiện như sau:

  1. Mở bài viết cần kiểm tra
  2. Tô đen đoạn cần đếm số từ
  3. Tool > Word Count

Xem thao tác chi tiết trong video sau: